การประชุม เรื่อง “ชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562”

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุม เรื่อง “ชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562” ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563  เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมจากคณะต่าง ๆ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562