การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากหลักสูตรทั้ง 6 คณะ และมีหัวข้อในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

  1. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
    ประจำปีการศึกษา 2562
  2. ผลการวิเคราะห์จุดเด่น / จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของหลักสูตร
  3. ประเด็นหารือ / ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562