การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 643/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมประชุม