ประชุมติดตามการดำเนินงานองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมติดตามการดำเนินงานองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้กำกับตัวแลตัวบ่งชี้ รวมทั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการเข้าร่วมประชุม