การประชุม เรื่อง “ชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562”

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุม เรื่อง “ชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562” ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมจากคณะต่าง ๆ ทุกคณะ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ