มรภ.เทพสตรี จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้ผ่านการอบรมจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ online ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2563 ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

หากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนตามรายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานท่านค่ะ

หนังสือ อว0628 ว3059 ขอเชิญอบรมผู้ประเมินระดับคณะสถาบัน มรภเทพสตรี