การประชุม เรื่อง การเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุม เรื่อง การเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 13209 ชั้น 2 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
.
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุม มีประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
.