การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 28 -29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ เป็นประธานกรรมการ และทีมคณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ วรรณพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี มงคลวัย อาจารย์ ดร.จิตรา พึ่งพานิช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์