มรภ.จันทรเกษม จัดโครงการ “อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร และระดับคณะและสถาบัน (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)”

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดโครงการ “อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร และระดับคณะและสถาบัน (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)” จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

  1. อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
    ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  2. อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
    ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 (รุ่นที่ 1) ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  3. อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
    ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564 (รุ่นที่ 2) ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ อว 0641/ 0031 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการและประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ “อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร และระดับคณะและสถาบัน (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)”

no19-out-get-2564qa-อว0641_0031