การประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 : ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป