แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ตอนที่  2  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลประเมินปีที่ผ่านมา

ตอนที่  3  ผลการการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

  องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต
  องค์ประกอบที่  2  การวิจัย
  องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ
  องค์ประกอบที่  4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ