แบบสำรวจข้อมูล ประเด็นปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

แบบสำรวจข้อมูล ประเด็นปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562