อบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance : EdPEx)”


วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติในการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน เป็นการสร้างการรับรู้ของผู้บริหาร ทำความเข้าใจกับบุคลากรให้เกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัว และเปิดใจรับการประกันคุณภาพเกณฑ์ใหม่ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากลร่วมกันทั้งระบบต่อไป เพื่อก้าวไปสู่การดำเนินการที่เป็นเลิศ


กลุ่มเป้าหมาย

– อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี
– คณบดี / รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดีทุกคณะ
– ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการทุกสำนัก สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย
– ผู้อำนวยการกอง / หัวหน้าสำนักงาน
– หัวหน้างานทุกส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


วัน เวลา และสถานที่

วันที่ : 29 – 30 มิถุนายน 2567
เวลา : 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 1

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา

  • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะอนุกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)
  • ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx และ TQA Assessor) (ประสบการณ์ตรวจประเมิน 15 ปี)
  • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน ระดับอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA) (AUN-QA Assessors)

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567 – 2570