เอกสารประกอบการอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร” ในวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2563

กำหนดการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D)ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.

กำหนดการ คณะ
10 มิถุนายน 2563 ครุศาสตร์
11 มิถุนายน 2563 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาการจัดการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12 มิถุนายน 2563 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการเกษตร

ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 – 1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รหัสสำหรับการเข้าใช้ห้องอบรมโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารประกอบการอบรม    

คู่มือการใช้งาน CHE QA Online ระดับหลักสูตร

คู่มือการใช้ระบบจัดการไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร