หัวข้อข่าว

มรภ.เทพสตรี จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ คปภ. เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน รุ่น 6

กำหนดการ และคำสั่งการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ คปภ. เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน รุ่น 5

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง, แบบบันทึกภาคสนามฯ และแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

เเบบฟอร์มเเจ้งข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การแก้ไข/เพิ่มเติมหลักสูตร และการปิดหลักสูตร ที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2562

เอกสารประกอบการอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร” ในวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2563

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบบันทึกภาคสนามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562