หัวข้อข่าว

คู่มือการประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (Version 4.0) ปีการศึกษา 2566

ประกาศฯ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2567

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (SNRU AUN-QA Assessor) (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ค. 67)

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN-QA Version 4.0 ที่ขึ้นทะเบียนของ ทปอ. (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2567)

ประกาศ: แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศฯ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (SNRU AUN-QA Assessor)

ปฏิทินเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2566 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (SNRU AUN-QA Assessor)”

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน (หน่วยงานสนับสนุน) ประจำปีการศึกษา 2565

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565