หัวข้อข่าว

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบบันทึกภาคสนามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์ม มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2562

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)

ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ-ปรับปรุง-พ.ศ.2562

แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)