หัวข้อข่าว

ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

เเบบฟอร์มเเจ้งข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การแก้ไข/เพิ่มเติมหลักสูตร และการปิดหลักสูตร ที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2562

เอกสารประกอบการอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร” ในวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2563

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบบันทึกภาคสนามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์ม มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2562

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562