หัวข้อข่าว

แบบฟอร์มรายงานผลฯ รอบ 6 เดือน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

แบบฟอร์มรายงานผลฯ รอบ 6 เดือน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 6 เดือน, 9 เดือน)

แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การแก้ไข/เพิ่มเติมหลักสูตร และการปิดหลักสูตร ที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (รอบ 6 , 9 เดือน) 2563

แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง

แบบบันทึกภาคสนามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)

แบบสอบถาม