หัวข้อข่าว

การประชุม เรื่อง การเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย วงรอบปีการศึกษา 2562

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 – สถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมติดตามการดำเนินงานองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 – บัณฑิตวิทยาลัย

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 – สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 – คณะวิทยาการจัดการ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 – สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 – คณะเทคโนโลยีการเกษตร