หัวข้อข่าว

การประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 : วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 : วท.บ.ชีววิทยา

การประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 : ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

การประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 : ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

การประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 : วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์

การรับฟังการประชุมสัมมนา EdPEx เกณฑ์ พ.ศ. 2567 – 2570 ครั้งที่ 6 หัวข้อ: หมวด 5 บุคลากร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

การประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 : ค.บ.ภาษาอังกฤษ

การรับฟังการประชุมสัมมนา EdPEx เกณฑ์ พ.ศ. 2567 – 2570 ครั้งที่ 5 หัวข้อ: หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

การรับฟังการประชุมสัมมนา EdPEx เกณฑ์ พ.ศ. 2567 – 2570 ครั้งที่ 4 หัวข้อ: หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ผู้ผ่านการอบรม SNRU AUN-QA Assessor”

ประชุมการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA: 18 มี.ค. 67

การรับฟังการประชุมสัมมนา EdPEx เกณฑ์ พ.ศ. 2567 – 2570 ครั้งที่ 3 หัวข้อ: หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล AUN-QA”

รับฟังชี้แจงการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันเพิ่มผลผลิต