หัวข้อข่าว

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน

แบบฟอร์ม SAR ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

สรุปองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์ม มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 6 เดือน, 9 เดือน)

(ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มรสน. จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)

คู่มือการใช้ระบบจัดการไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล มรสน. สำหรับจัดเก็บหลักฐานออนไลน์ SAR ของหลักสูตรและคณะ

ปฏิทินการเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)

แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรที่อยู่ในเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน TQR มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร