หัวข้อข่าว

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)

แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรที่อยู่ในเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน TQR มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 6 เดือน, 9 เดือน)

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 สกอ.

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ

ประเด็นในการกำกับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2548 และ พ.ศ. 2558

คุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register)

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2559