หัวข้อข่าว

คู่มือการใช้ระบบจัดการไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล มรสน. สำหรับจัดเก็บหลักฐานออนไลน์ SAR ของหลักสูตรและคณะ

ปฏิทินการเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)

แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรที่อยู่ในเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน TQR มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 6 เดือน, 9 เดือน)

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 สกอ.

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ

ประเด็นในการกำกับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2548 และ พ.ศ. 2558