หัวข้อข่าว

ประเด็นในการกำกับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2548 และ พ.ศ. 2558

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน

คุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register)

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการประกันฯ ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก สถาบัน (รอบ 6 เดือน, 9 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2559

วิดีโอโครงการอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 โดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร วันที่ 6 – 7 ธ.ค. 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันที่ 4 ก.ค. 2559

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก สถาบัน วงรอบปีการศึกษา 2558

แบบบันทึกภาคสนามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สำนักและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558