หัวข้อข่าว

แบบฟอร์ม มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2562

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)

ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ-ปรับปรุง-พ.ศ.2562

แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มรสน. ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน

แบบฟอร์ม SAR ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561