หัวข้อข่าว

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10

ประชุมติดตามการดำเนินงานองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10

โครงการอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 – 1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 – 1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม )

โครงการอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 – 1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (คณะครุศาสตร์)

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุม เรื่อง ชี้แจงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุม เรื่อง วิพากษ์ (ร่าง) ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะจากการจัดทำตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10

ประชุม เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุม เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรที่อยู่ในเกณฑ์การประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเผบแพร่หลักสูตร TQR ประจำปีการศึกษา 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ประชุม เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป