หัวข้อข่าว

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 18 พ.ค. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 4 อาคาร 10

การประชุม เรื่อง การเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย วงรอบปีการศึกษา 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10

ประชุมติดตามการดำเนินงานองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10

โครงการอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 – 1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร)

โครงการอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 – 1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม )

โครงการอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 – 1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (คณะครุศาสตร์)

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุม เรื่อง ชี้แจงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุม เรื่อง วิพากษ์ (ร่าง) ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะจากการจัดทำตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10

ประชุม เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560